Postadres: Kolkakkerweg 72, 6706 GP, Wageningen
Telefoonnummer: 06 – 36029314
E-mailadres: info@changemakerswageningen.nl
Website: www.changemakerswageningen.nl

PRIVACYVERKLARING STICHTING CHANGE MAKERS WAGENINGEN

1. Over Stichting Change Makers Wageningen

Stichting Change Makers Wageningen is een jongerenvrijwilligersnetwerk in Wageningen en biedt hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen (steunend) netwerk of middelen hebben. Stichting Change Makers Wageningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Change Makers Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt omdat u een hulpvraag bij ons indient of u zich aanmeldt als vrijwilliger. Persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via uw aanmelding op onze website, via een vacaturebank, via e-mail, via app, via sms of telefonisch.

3. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Change Makers Wageningen verwerkt (mogelijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het kan zijn dat een minderjarige een maatschappelijke stage moet doen of dat deze zich aanmeldt als vrijwilliger en jonger is dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren hoe oud de bezoeker is. We gaan er vanuit dat de ouders van de minderjarige weten dat deze zich bij ons heeft aangemeld en ermee akkoord gaan dat de minderjarige bij ons vrijwilligerswerk doet. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@changemakerswageningen.nl. Wij beoordelen het verzoek en verwijderen desgewenst deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN).

4. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Change Makers Wageningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beheren van ons systeem waarin we alle hulpverzoeken van hulpvragers en aanmeldingen van vrijwilligers bijhouden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Voor het sluiten van een overeenkomst met de vrijwilliger;
 • Voor het sluiten van een overeenkomst met de hulpvrager;
 • Voor het verstrekken van informatie aan de gemeente in het geval dat u vrijwilligerswerk doet voor de tegenprestatie;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven of andere belangrijke informatie over bijvoorbeeld geplande activiteiten.

5. Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Change Makers Wageningen verwerkt persoonsgegevens op basis van tenminste één van de volgende grondslagen:

 • De toestemming die u hebt gegeven;
 • Het sluiten en/ of uitvoeren van een overeenkomst met de vrijwilliger;
 • Het sluiten en/ of uitvoeren van een overeenkomst met de hulpvrager;
 • Wettelijke verplichting;

Gerechtvaardigd belang van onze organisatie of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Change Makers Wageningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Change Makers Wageningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Change Makers Wageningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Change Makers Wageningen gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van stichting Change Makers Wageningen wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Change Makers Wageningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@changemakerswageningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10. Hoe u een klacht kunt indienen

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@changemakerswageningen.nl. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Change Makers Wageningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@changemakerswageningen.nl.

Stichting Change Makers Wageningen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall;

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

– SPF, DKIM en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

12. Actualiteit van deze verklaring

Deze privacyverklaring is op 13-04-2022 vastgesteld door het bestuur van Stichting Change Makers Wageningen.